Loading...
Skip to main content
Quyết định 987/QĐ-TANDTC

Số ký hiệu:987/QĐ-TANDTC

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:01/06/2015

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

-------------

Số: 987/QĐ-TANDTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ vào Nghị quyết số 957/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nắng

1. Thành lập bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nằng gồm: Văn phòng;

a, Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên;

b, Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh - thương mại.

c, Biên chế của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nằng quyết định trên cơ sở biên chế được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân bổ.

d, Việc thành lập mới, sáp nhập hoặc chia tách các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nang do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Điều 2. Văn phòng

1. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh văn phòng và các đơn vị chức năng gồm: Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Kế toán Quản trị; Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng; Phòng Lưu trữ hồ sơ.

Các phòng trực Thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức, người lao động khác.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện những công việc về hành chính tư pháp và thống kê, tổng hợp;

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ;

Triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin;

Giúp Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong việc quản lý công sản, ngân sách, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao;

Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về công tác Tổ chức - cán bộ công tác thanh tra và công tác thi đua khen thưởng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân cấp cao tại Đà Nẵng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

a) Phòng Hành chính tư pháp

Thực hiện công tác văn thư, quản lý con dấu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ vụ việc theo thủ tục phúc thẩm và các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao trong việc phân công các Thẩm phán giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

Giúp Chánh Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật; trực tiếp trả kết quả giải quyết các yêu cầu của đương sự (bản sao bản án, trích lục bản án...);

Giúp Chánh Văn phòng làm đầu mối phối hợp các đơn vị trong việc thực hiện công tác rà soát, tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp;

Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện công tác thống kê - tổng hợp tình hình hoạt động của đơn vị; xây dựng các báo cáo của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để báo cáo v