Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 22/11 ĐẾN NGÀY 26/11/2021

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c Lê Văn Thường

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thanh Trà

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

Thứ Hai
Ngày 22/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 23/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư
Ngày 24/11

Sáng

Dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 25/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu
Ngày 26/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

m việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


cdscv