Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TỪ NGÀY 20/05 ĐẾN NGÀY 24/05/2024

THỜI GIAN

CHÁNH ÁN
Đ/c
Mai Anh Tài

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c Nguyễn Thúy Liên

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c
Văn Thanh Gia

Thứ Hai
Ngày 20/05

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba
Ngày 21/05

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Phòng Công chứng số 2

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Văn phòng Công chứng Lê Thị Minh Tâm

Thứ Tư
Ngày 22/05

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày 23/05

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Dương

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Định

Thứ Sáu
Ngày 24/05

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


cdscv