Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.383

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.434

Hình sự

3.049

Dân sự

7.528

Hôn nhân và gia đình

210

Kinh doanh thương mại

113

Hành chính

26

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

23

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv