Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.343

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.042

Hình sự

2.338

Dân sự

5.679

Hôn nhân và gia đình

171

Kinh doanh thương mại

86

Hành chính

16

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

11

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv