Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.909

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.553

Hình sự

1.581

Dân sự

3.578

Hôn nhân và gia đình

119

Kinh doanh thương mại

60

Hành chính

10

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

8

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv